Phone: 0618.823.600 Tìm kiếm

Công ty TNHH Du?c Ph?m
B?U HÒA

T? m?t nhà thu?c tu nhân có m?t trên th? tru?ng du?c ph?m c?a t?nh Ð?ng Nai hon 20 nam tru?c dây, nam 2003, Công ty TNHH Du?c ph?m B?u Hòa ra d?i, tr? s? d?t t?i phu?ng B?u Hòa, TP Biên Hòa. Công ty có ch?c nang phân ph?i các s?n ph?m thu?c, cung c?p các lo?i v?t tu, trang thi?t b? y t? có ngu?n g?c n?i, ngo?i nh?p. Khách hàng c?a Công ty là các nhà thu?c, qu?y thu?c c?a b?nh vi?n, khu công nghi?p và...

Xem chi ti?t
image01

Công ty d?t chu?n
GDP

Trong th?i gian t?i, Công ty Du?c ph?m B?u Hòa s? th?c hi?n chi?n lu?c d?y m?nh bán thu?c t?i các nhà thu?c, qu?y thu?c dã có; m? r?ng th? tru?ng phân ph?i d?n các vùng sâu, vùng xa và các huy?n còn khó khan trong t?nh. Công ty cung s? th?c hi?n k? ho?ch liên doanh, liên k?t v?i các d?i tác d? cùng phát tri?n. Ð?u nam 2010 công ty d?t tiêu chu?n ch?t lu?ng qu?c t? v? phân ph?i và b?o qu?n thu?c (GDP).

Xem s?n ph?m
image01

Thông tin khuy?n mãi
hàng tu?n

Ð? g?i l?i tri ân d?n quý khách hàng dã tin tu?ng và h?p tác cùng chúng tôi. Công ty Du?c Ph?m B?U HÒA dã t? ch?c các chuong trình khuy?n mãi khác nhau di?n ra hàng tu?n.
Ð? dáp ?ng yêu c?u và s? tin c?y c?a Quý Khách hàng Công ty dã xây d?ng m?t Kh?u hi?u: “Công ty TNHH Du?c Ph?m B?u Hòa cung c?p s?n ph?m d?t ch?t lu?ng- Ðúng quy ch?- Ðáp ?ng yêu c?u c?a khách hàng”

Xem chi ti?t
image01

Trong n?n kinh t? hi?n nay nói chung và linh v?c Y t? nói riêng dã du?c phát tri?n ngày càng hoàn thi?n hon. Ngành Y Và Du?c du?c xem là ngành mui nh?n hàng d?u v? công tác cham sóc s?c kho? nhân dân, du?c Ð?ng và Chính Ph? quan tâm d?u tu th?a dáng dúng v?i k? ho?ch và m?c tiêu phát tri?n lâu dài.


Các Công ty Du?c không ngu`ng hoa`n thiê?n co câ´u tô? chu´c bô? ma´y qua?n ly´ cu~ng nhu tô? chu´c công ta´c kê´ toa´n mà còn nâng cao nh?ng du?c ph?m có giá tr? nh?m d? gi? gìn s?c kh?e cho chính mình và m?i ngu?i d? co th? tang thêm s?c d? kháng ch?ng l?i b?nh t?t, kéo dài tu?i th? và dâ`n dâ`n kha?ng di?nh duo?c vi? tri´ cu?a mi`nh trên thi? truo`ng, sa~n sa`ng duong dâ`u truo´c ca´c dô´i thu? ca?nh tranh.

Hotline:
0917.81.23.81

Xem t?t c?

Xem t?t c?
Họp mặt cuối năm 2014 - Bữa tiệc cho nhân viên